Nasze zaangażowanie w ESG

NASZE ZAANGAŻOWANIE W KWESTIE ESG NASZA STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Kwestie środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem są głęboko zakorzenione w naszej kulturze korporacyjnej, a zrównoważony rozwój stanowi kluczowy element naszego modelu biznesowego, przy czym etyczne zarządzanie leży u podstaw każdej decyzji korporacyjnej.

MTD dołącza również do inicjatywy United Nations Global Compact.

Zobowiązanie MTD zostało przekształcone w konkretną ścieżkę rozwoju opartą na strategii zrównoważonego rozwoju bazującej na 4 filarach, z których każdy posiada zestaw konkretnych celów dostosowanych do Sustainable Development Goals (SDGs).

DOSTĘP DO OPIEKI ZDROWOTNEJ I BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

PIERWSZY FILAR – POPRAWA OPIEKI ZDROWOTNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DOSTĘPU DO OPIEKI I PRZESTRZEGANIA ZALECEŃ PRZEZ PACJENTÓW, A TAKŻE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

Grupa MTD z zaangażowaniem tworzy i rozwija rozwiązania, które pomagają pacjentom pokonywać bariery utrudniające im dbanie o swoje zdrowie. Naszym głównym celem jest znaczne poprawa dostępu do opieki zdrowotnej, zwłaszcza dla osób z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, poprzez oferowanie im łatwych w użyciu i wysoce innowacyjnych produktów, które promują przestrzeganie zaleceń lekarza i uzyskiwania lepszych wyników leczenia.

Ściśle współpracujemy z placówkami opieki zdrowotnej w celu opracowania wyrobów medycznych zwiększających bezpieczeństwo pracowników ochrony przez zminimalizowanie do zera ryzyka zakażeń spowodowanych przypadkowymi zakłuciami, co miałoby ogromny wpływ na cały system.

Wychodzimy z założenia, że musimy uważnie słuchać ludzi – klientów, pacjentów, specjalistów – aby spełniać ich potrzeby oraz zapewniać pracownikom ochrony zdrowia możliwość poszerzania wiedzy i świadomości problemów z myślą o poprawieniu jakości opieki nad wszystkimi pacjentami.

Stawiamy ludzi na pierwszym miejscu

Dzięki ciągłym ulepszeniom i priorytetowemu podejściu do bezpieczeństwa we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych zapewniamy wysokie standardy bezpieczeństwa naszym pracownikom na całym świecie oraz podejmujemy konkretne działania w celu rozwijania kultury zdrowia w całej grupie.

Ponadto grupa MTD stara się wspierać ludzi, umożliwiając im rozwijanie umiejętności i zdolności, zapewniając dobrostan oraz promując różnorodność i integrację poprzez działania edukacyjne. Zgodnie z tym zobowiązaniem grupa MTD opracowała Zasady dotyczące różnorodności i integracji, które jasno określają jej podejście w zakresie misji, strategii i praktyk wdrażanych w celu stymulowania wspierającego środowiska pracy, w którym ludzie są doceniani i które umożliwia wszystkim realizację ich potencjału, niezależnie od dzielących ich różnic.

Ponadto grupa MTD wspiera budowanie wzajemnych relacji z pracownikami w oparciu o zaufanie, wsłuchując się w ich potrzeby i oczekiwania, aby zagwarantować lepsze warunki pracy i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

STAWIAMY LUDZI NA PIERWSZYM MIEJSCU

DRUGI FILAR – LUDZIE: BEZPIECZEŃSTWO, INTEGRACJA I WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIAŁANIA

ZRÓWNOWAŻONE INNOWACJE I ROZWÓJ

TRZECI FILAR – INNOWACJE I ROZWÓJ PRODUKTÓW ZGODNE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

Ponieważ kwestie dbałości o środowisko są głęboko zakorzenione w kulturze korporacyjnej grupy MTD, nieustannie zwracamy uwagę na wpływ naszej działalności przemysłowej na środowisko pod względem zużycia energii, emisji, gospodarki odpadami, odpowiedzialnego wykorzystania materiałów i zrównoważonych opakowań, a także staramy się go ograniczać.

W związku z tym ulepszamy nasze produkty i wprowadzamy innowacyjne rozwiązania, aby opracowywać jak najnowocześniejsze wyroby zapewniające zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów oraz pracowników ochrony zdrowia.

ETYCZNE POSTĘPOWANIE

CZWARTY FILAR – ETYKA I UCZCIWOŚĆ

Koncepcja zrównoważonego rozwoju nierozerwalnie łączy się z etycznym i uczciwym postępowaniem, stanowiącym podstawę do wewnętrznego zarządzania firmą oraz całym łańcuchem wartości.

Zgodnie z tym zobowiązaniem grupa opracowała własny Kodeks etyki szczegółowo określający zasady, które obowiązują w całym przedsiębiorstwie, Relacje i postępowanie na wszystkich poziomach muszą opierać się na wartościach legalności, uczciwości, sprawiedliwości, integralności, zachowania poufności, przejrzystości i wzajemnym szacunku. Wszystkie działania grupy MTD i jej pracowników muszą być zgodne z tymi zasadami, również w przypadku prowadzenia działalności w innych krajach, a wszystkie strony muszą działać zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi w tych krajach.