Uwagi prawne

Właścicielem niniejszej strony internetowej jest grupa Medical Technology and Devices S.p.A. („MTD”), z siedzibą pod adresem Via Filomena Saldarini Catelli 10, 22070 Casnate con Bernate (CO), numer identyfikacji podatkowej, numer płatnika VAT i numer rejestracyjny w rejestrze spółek Como 04062530136, zarejestrowana w Como C.C.I.A.A. pod nr. 417150. Uzyskując dostęp do informacji opublikowanych w witrynie internetowej www.mtdglobal.com („witryna internetowa”), użytkownik akceptuje wszystkie warunki prawne określone poniżej.

 

OPUBLIKOWANE INFORMACJE

Wszystkie dane i informacje publikowane w witrynie internetowej służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Użytkownicy, którzy chcą otrzymać bardziej szczegółowe i wiążące informacje na temat określonych produktów lub usług świadczonych przez grupę MTD, są proszeni o przesłanie konkretnego zapytania w formie cyfrowej do właściwych działów przy użyciu danych kontaktowych podanych w witrynie internetowej. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej mogą być w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zmieniane lub aktualizowane przez grupę MTD.

Wszystkie obrazy i/lub odniesienia do wyrobów medycznych podane w witrynie internetowej odnoszą się do produktów wytwarzanych i/lub sprzedawanych przez firmę Pikdare S.p.A. i HTL-Strefa S.A. (a nie bezpośrednio przez grupę MTD), a wszelkie łącza internetowe do tych wyrobów i/lub odpowiednich znaków towarowych odnoszą się do witryn internetowych będących własnością i zarządzanych przez podmioty lub spółki inne niż grupa MTD. Użycie tych łączy internetowych spowoduje opuszczenie witryny internetowej grupy MTD, co oznacza, że do grupy MTD będą miały zastosowanie wszystkie odpowiednie ograniczenia odpowiedzialności, jak określono w ostatnim akapicie niniejszych uwag prawnych.

Wszystkie informacje podane w witrynie są zastrzeżone. Jakiekolwiek powielanie, publikowanie, rozpowszechnianie i/lub dystrybucja, w jakikolwiek sposób i/lub w jakiejkolwiek formie, w całości i/lub częściowo jest wyraźnie zabronione.

 

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie informacje/obrazy opublikowane w witrynie internetowej są wyłączną własnością grupy MTD lub odpowiedniego właściciela praw określonego w odniesieniu do każdego obrazu, zdjęcia, filmu lub innego elementu graficznego.

Bez uprzedniej zgody grupy MTD żaden dokument, plik, hiperłącze, obraz, zdjęcie, film lub inny element graficzny nie może być powielany, kopiowany ani zapisywany, w całości lub częściowo, na innych serwerach ani publikowany za pośrednictwem innych cyfrowych kanałów komunikacji i/lub usług online, ani kopiowany lub archiwizowany na urządzeniach elektronicznych, takich jak między innymi urządzenia USB, CD-ROM lub inne urządzenia pamięci masowej.

Powyższe dotyczy w szczególności znaków towarowych i logo należących do grupy MTD i jej partnerów biznesowych. Wszelkie tymczasowe przechowywanie w pamięci podręcznej lub serwerach proxy jest dozwolone w zakresie niezbędnym do optymalizacji szybkości dostępu do witryny internetowej.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Grupa MTD nie ponosi odpowiedzialności, w jakimkolwiek momencie ani w jakikolwiek sposób, w związku z aktualizacją, dokładnością, kompletnością lub adekwatnością informacji podanych za pośrednictwem witryny internetowej. Grupa MTD jest zawsze uprawniona do zmiany tych informacji w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo grupa MTD nie ponosi odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek szkodami lub obrażeniami, materialnymi lub niematerialnymi, spowodowanymi dostępem do opublikowanych informacji, ich wykorzystaniem lub niewykorzystaniem, nadużyciem połączenia bądź wadami technicznymi.

Grupa MTD nie ponosi odpowiedzialności, w jakimkolwiek czasie ani w jakikolwiek sposób, za zawartością witryn zewnętrznych podmiotów, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem hiperłączy zamieszczonych w witrynie www.mtdglobal.com. Użytkownik przegląda witryny internetowe zewnętrznych podmiotów i korzysta z nich na własne ryzyko i odpowiedzialność. Grupa MTD jednoznacznie oświadcza, że nie jest w żaden sposób zaangażowana w tworzenie treści zamieszczanych w witrynach internetowych zewnętrznych podmiotów, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem hiperłącza, ich formę ani sposób prezentacji, oraz jednoznacznie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z tymi informacjami. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje i usługi oferowane przez witryny internetowe zewnętrznych podmiotów ponoszą ich autorzy i właściciele.