Zasady dotyczące plików cookie

Niniejsze rozszerzone oświadczenie ma na celu w szczególności objaśnienie rodzajów i metod korzystania z plików cookie, a także działań, jakie należy podjąć, aby odrzucić lub usunąć pliki cookie w witrynie internetowej www.mtdglobal.com („Witryna”).

  1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest grupa Medical Technology and Devices S.p.A. („MTD”), z siedzibą pod adresem Via Filomena Saldarini Catelli 10, 22070 Casnate con Bernate (CO), kod podatkowy i numer płatnika VAT 04062530136, („Administrator danych”).

  1. GROMADZONE DANE

Dane nawigacyjne i pliki cookie (zwane dalej również „Danymi”).

  1. CZYM JEST PLIK COOKIE

Pliki cookie to niewielkie ciągi tekstowe, które witryny internetowe odwiedzane przez użytkownika wysyłają do przeglądarki terminala użytkownika, gdzie są przechowywane, a następnie przesyłane z powrotem do witryn internetowych przy następnej wizycie użytkownika. W trakcie przeglądania witryny internetowej użytkownik może otrzymywać na swoje urządzenie końcowe „własne” pliki cookie, gdy są one zarządzane bezpośrednio przez właściciela i/lub operatora witryny internetowej, a także pliki cookie wysyłane z różnych witryn lub serwerów internetowych (tak zwane „zewnętrzne” pliki cookie); dzieje się tak, ponieważ w odwiedzanej witrynie internetowej mogą znajdować się elementy umieszczone na serwerach innych niż serwer witryny internetowej. Innymi słowy, są to pliki cookie, które są ustawiane przez inną witrynę internetową niż odwiedzana w danym momencie.

Pliki cookie można podzielić na trzy różne typy:

techniczne pliki cookie: wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania witryny internetowej;

analityczne pliki cookie: wykorzystywane do gromadzenia zbiorczych informacji, głównie o charakterze statystycznym;

profilujące pliki cookie: mające na celu tworzenie profili związanych z użytkownikiem i wykorzystywane do wysyłania wiadomości reklamowych zgodnie z preferencjami wyrażonymi przez użytkownika w kontekście przeglądania witryn internetowych.

  1. JAKICH PLIKÓW COOKIE SĄ UŻYWAMY I W JAKIM CELU

W odniesieniu do realizowanych celów pliki cookie używane w Witrynie mogą mieć charakter techniczny, analityczny i profilujący.

Witryna stosuje następujące pliki cookie do celów wskazanych poniżej.

Błąd: Domena MTD.2CIWEB.COM nie jest uprawniona do wyświetlania deklaracji plików cookie dla identyfikatora grupy domen d964b684-d2e0-4663-a7b9-68ffa6477101. Należy go dodać do grupy domen w menedżerze Cookiebot, aby autoryzować domenę.

  1. CHARAKTER DANYCH DOSTARCZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik Witryny zezwala na korzystanie z technicznych i zasymilowanych plików cookie, wybierając w banerze zawierającym krótkie informacje odpowiednie polecenie oznaczone symbolem X lub klikając przycisk „Odrzuć wszystkie pliki cookie z wyjątkiem niezbędnych technicznych plików cookie”, co oznacza zachowanie ustawień domyślnych, a tym samym kontynuację przeglądania Witryny bez plików cookie lub innych narzędzi śledzących innych niż techniczne. Dostarczanie Danych przetwarzanych na skutek zainstalowania technicznych i analitycznych plików cookie jest opcjonalne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego wyświetlania Witryny. Jeśli użytkownik zdecyduje się wyłączyć techniczne i analityczne pliki cookie, nie będzie mieć dostępu do wielu funkcji, które sprawiają, że Witryna działa bardziej efektywnie, a niektóre z naszych usług nie będą działać prawidłowo.

Preferencje dotyczące plików cookie można zmienić w dowolnym momencie za pomocą określonych ustawień przeglądarki, postępując zgodnie z procedurami opisanymi poniżej. Za pomocą preferencji przeglądarki można również usunąć pliki cookie zainstalowane w przeszłości, w tym również te pliki cookie, na które użytkownik wyraził zgodę.

Ponadto w odniesieniu do zewnętrznych plików cookie użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, uzyskując odpowiednie informacje zawarte w zasadach ochrony prywatności podmiotów używających zewnętrznych pilików cookie, używając łącza do rezygnacji z plików cookie (jeśli zostało podane) lub kontaktując się bezpośrednio z zewnętrznym podmiotem.

  1. OPCJE DOTYCZĄCE UŻYWANIA PLIKÓW COOKIE

Pliki cookie można kontrolować za pomocą ustawień używanej przeglądarki. Ponieważ każda przeglądarka ma nieco inne funkcje, użytkownik będzie musiał sprawdzić menu pomocy swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo zmienić ustawienia plików cookie.

Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby pliki cookie były usuwane lub nie były zapisywane na komputerze lub urządzeniu przenośnym bez jego jednoznacznej zgody. Pod poniższymi łączami można uzyskać więcej informacji, jak skonfigurować swoją przeglądarkę:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Opera: https://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Safari (urządzenia przenośne): https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Safari (komputery stacjonarne): https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT

Firefox:  https://support.mozilla.org/it/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

  1. ODBIORCY DANYCH

Dane mogą być znane i udostępniane do przetwarzania pracownikom funkcji biznesowych Administratora danych wyznaczonych do realizacji powyższych celów, którzy zostali jednoznacznie upoważnieni do przetwarzania danych i którzy otrzymali odpowiednie instrukcje operacyjne.

Ponadto Dane mogą być ujawniane odbiorcom zewnętrznym (niezależnym administratorom danych lub podmiotom należycie wyznaczonym jako podmioty przetwarzające dane), którzy należą do następujących kategorii:

podmioty zewnętrzne działające jako niezależni administratorzy danych, jak na przykład organy władz oraz organy nadzoru i kontroli, a także ogólnie pojęte inne podmioty, w tym podmioty prywatne, uprawnione do żądania danych (takie jak konsultanci księgowi i prawni), organy publiczne, które składają wnioski o udostępnienie danych w celach administracyjnych lub instytucjonalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi;

podmioty niepowiązane z Administratorem danych, które świadczą usługi na jego rzecz oraz wspierają jego działalność (na przykład: dostawcy usług IT w zakresie zarządzania bazami danych, w tym kontaktami i pocztą elektroniczną, dostawcy usług cyfrowych i konsultanci IT, którzy świadczą Administratorowi danych usługi pomocy technicznej, firmy oferujące wsparcie w realizacji badań rynkowych); podmioty te zostały specjalnie wyznaczone jako podmioty przetwarzające dane, a ich dane kontaktowe są dostępne na żądanie Administratora danych przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w poniższej sekcji 9.

  1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO KRAJÓW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

W takim przypadku, w odniesieniu do Danych gromadzonych za pomocą plików cookie w Witrynie, Administrator danych, w zakresie swoich kompetencji, zastosuje odpowiednie zabezpieczenia, w tym odpowiednie decyzje i standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

  1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Użytkownikom jako osobom, których dane dotyczą (tj. osobom, do których odnoszą się Dane) przysługują prawa przyznane na mocy rozporządzenia RODO. W szczególności zgodnie z art. 15–22 rozporządzenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo do żądania i uzyskania w dowolnym momencie dostępu do swoich danych osobowych, informacji o ich przetwarzaniu, sprostowania i/lub aktualizacji danych osobowych oraz usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych. Przysługuje im również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do żądania przenośności danych (tj. do otrzymania danych osobowych w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego). Osoby, których dane dotyczą, mają też zawsze mają prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie (w żadnym wypadku nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem) oraz do złożenia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), zaś we Włoszech Garante per la Protezione dei Dati Personali).

Z powyższych praw można skorzystać w dowolnym momencie poprzez złożenie Administratorowi danych zwykłego wniosku o przekazanie danych:

pocztą elektroniczną na adres privacy@mtd.2ciweb.com lub

pisemnie na adres: Medical Technology and Devices S.p.A. – via Filomena Saldarini Catelli 10 – CAP 22070, Casnate Con Bernate (Co), Włochy.